QlikTech が所有する商標

Qlik の以下の商標は米国およびその他の国で使用されています。未登録の商標および登録申請中の商標には マークが付いています。Qlik の商標の一覧については、Qlik ブランドのガイドラインをダウンロードしてください

This list includes updates as of 13 January 2020.

Q® (Device) Q® (Device)
Qlik®
Qlik® (In Mandarin) Q力特
Qlik® (Device) Qlik® (Device)
Lead With Data
Lead With Data® (+ Device) Lead with Data® (+Device)
Associative Difference®
Qlik Alerting
Qlik Analytics Platform®
Qlik Branch®
Qlik Cloud®
Qlik Connectors®
Qlik DataMarket®
DataMarket®
Qlik Catalog
Qlik Insight Bot
Qlik GeoAnalytics®
Qlik Geocoding®
Qlik NPrinting®
NPrinting®
Qlik Playground®
Qlik Sense®
Qlik Sense Cloud®
Sense®
QlikTech®
QlikView®
QlikWorld
Qlik Compose
Qlik Replicate
Qlik Gold Client
Qlik Connect
Qlik Managed File Transfer
Qlik RepliWeb
Qlik Visibility